loading...

مخزن

در ایــن تصویر صداى یک خانم با تکرار جملاتى ماننــد «حالا چرا این قدر خشــن، گناه داره، خب گشنه ست » تصویرى از این صحنه به مخاطب ارائه مى کند.در ادامه این پســت، چند تصویــر مربوط به ده سـ

مخزن بازدید : 202 دوشنبه 11 اسفند 1399 زمان : 13:13 نظرات (0)

در ایــن تصویر صداى یک خانم با تکرار جملاتى ماننــد «حالا چرا این قدر خشــن، گناه داره، خب گشنه ست » تصویرى از این صحنه به مخاطب ارائه مى کند.

در ادامه این پســت، چند تصویــر مربوط به ده ســال پیش، از نمایش شیرها در سیرک منتشر شده و به مخاطب این گونه القا شده که تصاویر مربوط به باغ وحش شیراز هستند.

در همیــن رابطه روابط عمومى محیط زیســت فارس در واکنش به انتشــار تصاویرى خشــونت آمیز و غیرانســانى با یک قلاده شــیر منصوب بــه باغ وحش شــیراز، اعلام کرد که این اداره کل خواســتار توضیح مدیر مجموعه باغ وحش شیراز شده است.

روابــط عمومى حفاظت محیط زیســت اســتان فارس با ارســال گزارشــى به رسانه ها اعلام کرد که در مورد علت ظاهر خون آلود شــیر مورد اشاره، مسئولان باغ وحش شیراز مدعى شده‌اند که ناشى از گازگرفتگى بخشــى از فنس‌هــا بــوده اســت، اما موضوع توســط کارشناسان در دست بررسى است.

حیــوان آزارى در باغ وحش شــیراز به هیچ وجه صحت ندارد

قهرمانى، مدیر باغ وحش شیراز ضمن رد حیوان آزارى در ایــن مجموعه مى گوید: بــا نگاهى دقیق به کلیــپ متوجه مى شــوید که شــیر در حــال خوردن گوشــت خام اســت و ذکر این نکته ضرورى است که گوشت خام حاوى خون است.

حسینعلی قهرمانی در گفت و گو با ایلنا با بیــان اینکه موضوع حیــوان آزارى در باغ وحش شــیراز به هیچ وجه صحت ندارد، مى گوید: برای روشن شــدن افکار عمومى اطلاعیه اى را صادر کردیم که در آن موضوعات و اصل واقعیت درج شــده است.

انتشار فیلم مغرضانه است

وی با اشــاره به اینکه اگرچه به درســتى مشــخص شــد که افراد به صورت مغرضانه اقدام به انتشــار فیلم کرده اند بنابراین در صورتی که فرد به شــیر ضربه وارد کرده بود به خوبى در کلیپ مشــخص مى شــد، مــى افزاید: اما فردى که به شــیر غذا مى داد حدود ســه ماه پیش از مجموعه باغ وحش شیراز اخراج شده است.

وى با اشاره به اینکه زمانى که فرد به حیوانات غذا مى دهد به حیوانات اشــاره مى کند که اجازه خوردن غذا به دیگر حیوانات هم بدهد، بیان مى کند: شــیرها سرمایه هاى اصلى باغ وحش شیراز هستند به طوری که هیچ فــرد عاقلى هم قصد ندارد که این ســرمایه هاى بزرگ را از دست بدهد.

وى بیان مى کند: متاســفانه یک ســرى افراد که ناهنجــارى هاى روحــى و روانى دارند، بــدون اطلاع درســت از ماجرا اقدام به تخریب باغ وحش شیراز که یکى از بهترین باغ وحش هاى ایران است، مى کنند.

قهرمانى با اشــاره به اینکه دو سه حیوانى که در کنــار فنس هاى باغ وحش بودند جزء شــیرهاى مولد مجموعه هســتند، ادامه مى دهد: متاســفانه فردى که در حال غذا دادن به شــیر بــود نباید در روز عادى که مردم در باغ وحش حضور دارند غذا به حیوانات بدهد.

بعضى از افراد با هدف جمع آورى فالور کلیپ هاى غیر واقعى منتشر مى کنند

مدیر باغ وحش شــیراز با اشــاره بــه اینکه هیچ فردى اجازه ندارد در مجموعه باغ وحش شیراز اقدام به حیوان آزارى کند، خاطر نشان مى کند: نباید فراموش کــرد که در حــال حاضر قیمــت هر شــیر مخصوصا شــیرهاى مولد حــدود 300 الــى 400 میلیون تومان است، بنابراین هیچ شخصى اجازه حیوان آزارى ندارد.

قهرمانــى در ادامه با اشــاره به اینکه متاســفانه بعضى از افراد با هدف جمع آورى فالور اقدام به انتشار کلیپ هاى غیر واقعى مى کنند، ادامه مى دهد: بعضى از افراد حاضرند به هر قیمتى کلیپ هایى منتشر کنند که در واقعیت صحیح نیست.

مدیر باغ وحش شــیراز در ادامه با اشاره به اینکه طى تماسى که با مســئولان محیط زیست داشتیم به آنها عنوان کردم کل ماجرا چه بوده اســت، مى افزاید: در تمام باغ وحش هــا براى غذا دادن به حیوانات اول گوشت را تکه تکه مى کنند.

وى با اشــاره به اینکه متاسفانه افرادى که کلیپ را انتشــار دادند مى کوشــند تا احساسات انسان ها را جریحــه دار کنند، مى گویــد: بعضى از افراد زمانى که اخبار کم مى آورند ســوژه هایــى پیدا مى کنند که به تبع آن بتوانند موج سوارى کنند.

وجود خلأ قانونى در بخش حیوانات ماده

قهرمانــى در ادامــه بــا بیــان اینکــه در صورتى کــه فرد شــیر را با میلــه زده بود باید ایــن صحنه در کلیپ مشــخص مى بود، مى افزاید: در شــرایط فعلى شــیرها در فصل جفت گیرى هستند که این امر باعث شــده آنها درنده شــوند و همواره سرشــان را به فنس ها مى مالند.

مدیر باغ وحش شــیراز در ادامه با اشاره به اینکه خلأ قانونى در بخش حیوانات ماده باعث شده تا نتوانیم در بســیارى از بخش ها به درستی عمل کنیم ، مى‌‌گوید: در بســیارى از کشــور ها در زمان فصــل جفت‌گیرى حیوانات پلاکاردهایى نصب مى کنند که افراد نباید به حیوانات نزدیک شوند.

مدیر باغ وحش شــیراز در ادامه با اشاره به اینکه طبــق قانون حیواناتى کــه در هر صورت در باغ وحش به مردم آســیب وارد کنند مسئولان باغ وحش مقصر شــناخته مى شوند، ادامه مى دهد: در حال حاضر خلأ قانونى اجازه نمى دهد که قفس هاى باغ وحش مطابق با دیگر کشورها باشد.

قهرمانى در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر شــیوع بیمارى کرونا باعث شــده تا خسارت زیادى به مجموعه باغ وحش شــیراز وارد شــود، بیان مى کند: متاسفانه بعضى از افراد به میزان خسارت هاى وارده به این مجموعه نمى اندیشند.

خسارت ۱۲ میلیارد تومانی کرونا به باغ وحش شیراز

وى بــا اشــاره بــه اینکــه ماهیانــه ۳۰ میلیون تومــان بــراى خریــد یونجــه هزینــه مــى کنیــم، مــى افزاید: با هدف تأمین مــواد غذایى ۴ گونه گوزن، بز هنــدى و دیگر حیوانات ماهیانه هزینه هاى زیادى را مى پردازیم.

مدیر باغ وحش شــیراز با اشــاره به اینکه شیوع بیمارى کرونا ۱۲ میلیارد تومان خســارت به مجموعه باغ وحش شــیراز وارد کرد، ادامه مــى دهد: ذکر این نکته ضرورى اســت که هزینه هر مــاه اداره کردن باغ وحش شیراز مبلغى بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان است.

قهرمانــى بــا اشــاره بــه اینکــه تعطیلــى بــاغ وحش شــیراز در ایام نــوروز و ... امکان پذیر نیســت مى افزاید: در شــرایط فعلى به هیچ عنوان نمى توانیم باغ وحش شــیراز را تعطیل کنیم، این در حالی است که اگر مســئولان خواســتار تعطیلى مجموعه باغ وحش شیراز هستند باید بودجه‌اى را براى نگهدارى حیوانات بــه ما اختصاص دهند و در غیر این صورت مســئولان باید اقدام به معدوم کردن حیوانات کنند.

انتقاد از عدم حمایت مسئولان

مدیر باغ وحش شــیراز در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه مسئولان هیچ حمایتى از ما در دوران شیوع کرونــا انجــام ندادند، ادامــه مى دهــد: در جهت اخذ تســهیلات براى نگهدارى از حیوانات و حفاظت از باغ وحش شــیراز مــدت‌ها در ادارات دولتــى رفت و آمد داشــتیم که متاســفانه هیچ اتفاقى رخ نداد و برخلاف دوندگى هاى زیاد مســئولان هیچ حمایتى از ما انجام ندادند.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • مطالب
  آمار سایت
 • کل مطالب : 113
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 73
 • آی پی دیروز : 78
 • بازدید امروز : 446
 • باردید دیروز : 331
 • گوگل امروز : 12
 • گوگل دیروز : 8
 • بازدید هفته : 1,441
 • بازدید ماه : 5,361
 • بازدید سال : 38,585
 • بازدید کلی : 84,439